Skade

Vi kan hjelpe deg med skadetaksering på fast eiendom av byggninger og anlegg

Skadetakst

Troms Takst har lang erfaring i skadetaksering på fast eiendom av byggninger og anlegg. Skader på hele eller deler Bygg utsatt for f.eks brann, vannlekkasje eller innbrudd, trenger skadetaksering i forbindelse med forsikring og erstatning. Skadetaksering kan også brukes overfor håndverkere og fagpersoner for å prissette en reparasjon eller utbedring.

Skadetaksering i forbindelse med konstruksjonsfeil, sprengningsskader, setninger eller fundament, kan danne erstatningsgrunnlag til for eksempel klagesaker, overtagelse eller rettssaker.

Skadetaksering – anlegg
Troms Takst foretar også skadetaksering av anlegg og konstruksjoner., som dammer, kaianlegg etc. Kontakt oss for mer info og pris for skadetaksering.

Naturskade

Naturskader er når det oppstår skader som direkte skyldes, skred, storm, flom, stormflo, jordskjelv eller vulkanutbrudd. Troms takst AS har lang erfaring med naturskadetaksering, og har deltatt med taksering av naturskader over hele landet. Troms takst AS er av Norsk Naturskadepool tidligere utnevnt til å være koordinator for områdene Troms, Nordland og Finnmark ved større hendelser. Dette er nå endret til en sentral enhet som er plassert på østlandet.

Skadeskjønn

Skadeskjønn er en spesiell oppgjørsform ved større skade på fast eiendom. Dette kan f.eks. være tilfelle etter brann, vann og naturskader. Oppdragsgiver kan være den som har skaden eller forsikringsselskapet.

Ved skadeskjønn er det normalt at skadelidende og forsikringselskap oppnevner hver sin objektive takstmann eller fagmann, der partene blir enig om forsikringsoppgjøret. Skjønn er en rettslig prosess, som har rettskraftig avgjørelse. Ved skadeskjønn legges til grunn en detaljert beregning som tar hensyn til gjenoppføringspris. Dette omfatter kostnader som riving/rydding, reparasjonskostnader, normal reparasjonstid og eventuelle inntektstap som følge av skaden. Beskrivelse av betingelser for skadeskjønn finner du i forsikringsvilkårene.

Troms Takst har lang erfaring i forbindelse med skadeskjønn. Kontakt oss gjerne for mer informasjon.

Reklamasjonsrapport

En reklamasjonsrapport går ut på å vurdere konkrete forhold kunden reklamerer på, ovenfor en leverenadør av en tjeneste/håndtverkstjeneste og/eller en leveranse.

Her vil man foreta en vurdering opp mot den informasjon som foreligger, eller er gitt i kontrakt, salgsinformasjon, m.m. Vurdere om forholdet avviker fra det opplyste og/eller avviker fra normal god håndtverksmessig utførelse, osv .

Vurdere konkrete feil/mangler og sammenligne dette med den informasjonen som er gitt. Rapporten skal inneholde en beskrivelse av feilen/mangelen, opp mot den informasjonen som er gitt. I tillegg skal den inneholde forslag til utbedringstiltak, som må til for å sette bygningen/forholdet tilbake i den stand, som man kunne forvente ut ifra den informasjon som er gitt . Rapporten vil normalt inneholde en reparasjonsbeskrivelse med kostnadsberegning.

Eierskifterapport

Eierkifterapport skal gi en oversikt over eiendommens tekniske tilstand. Den er er dokument hvor synlige og vesentlige skader, feil eller mangler ved eiendommen anmerkes.

Troms Takst utarbeider en eierskifterapport der vi kartlegger omfang, årsak og sammenhengen på mangler og skader, basert på en visuell besiktigelse. Dersom det er mistanke om fukt eller råte, kan vi også foreta fuktmålinger. Rapporten er ikke en verdikonklusjon, og belyser heller ikke normal slitasje, elde eller mindre kosmetiske forhold.

En eierskifterapport anbefales av de som skal selge eiendom, for i størst mulig grad å sikre seg mot overraskelser og reklamasjoner. Rapporten må også ses i sammenheng med «Egenerklæring for selger». Denne egenerklæringen har til hensikt å fange opp mangler eller skader som ikke kan besiktiges av en takstmann.