Verdi- og lånetakst

Verditaksering for salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger, næringsbygg og bedrifter. Vi gjennomfører en grundig verditaksering for å gi et grunnlag for salgsverdi, låneverdi og antatt salgsverdi. Verditakstering fra Troms Takst innebærer:

 

  • Befaring og kontroll av reguleringsplaner etc.
  • Opplysninger om eiendommen og bebyggelser
  • Beskrivelse og standard
  • Byggekostnader for eiendommens bygninger
  • Normal tomteverdi
  • Teknisk verditaksering, samt anbefalt låne- og salgsverdi
  • Vi utfører energimerking

Skattetaksering
På oppdrag fra kommunen foretar vi verditaksering som grunnlag for å fastsette eiendomskatt – skattetaksering. Vi har erfaring fra fra skattetaksering på bygg, eiendommer, kraftlinjer, telelinjer og rettigheter/konsesjonsbestemmelser.

Forhåndstakst

Dette er en forhåndsvurdering av et eiendomsprosjekt, (nybygg, tilbygg, større rehabilitering o.l.) som er under oppføring eller ikke er påbegynt.
Hensikten er å ansette markedsverdien ved prosjektets ferdigstillelse.

 

Taksten baserer seg på tegninger og/eller beskrivelser, offentlige planer og forutsetter at prosjektet gjennomføres som beskrevet i takstrapporten, og brukstillatelse blir gitt.

De oppførte verdier er en forsiktig forhåndsvurdering. Normalt vil endringer i prosjektet og markedet gjøre at en forhåndstakst ikke er et endelig takstresultat.

Det er vanligvis banker og andre finansinstitusjoner krever som forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen (byggelån e.l.) i forbindelse med det aktuelle prosjektet.

Verditakst næring

Næringseiendommer takseres av tilleggsutdannede takstmenn som har kunnskaper om flere forskjellige metoder for verdisetting. Vurdering basert på bl.a. kontantstrømanalyse, sammenlignende salgsverdier, avkastningskrav, tekniske verdier, leiekontrakter og markedsleier danner grunnlag for taksten.

 

Vanligvis er det eiendommens leieinntekter som legges til grunn for taksering av næring. Det lages en omfattende rapport der de enkelte leiekontrakter nevnes. Takstmannen vurderer områdets generelle leienivå for næringsbygg der han også tar hensyn til byggets kvaliteter og beliggenhet.

Næringstakstmenn i NTF skal bringes opp til TEGoVAs minstekrav til utdannelse og kompetanse, MER (Minimum Education Requirements) innen utløpet av 2016. Med bakgrunn i Norges TakseringsForbunds medlemskap i organisasjonen The European Group of Valuers’ Associations (TEGoVA), er det besluttet at alle sertifiserte næringstakstmenn skal bringes opp til TEGoVAs minstekrav til utdannelse og kompetanse, MER (Minimum Education Requirements). Dette vil skje innen utløpet av 2016 som en gradvis og naturlig del av etterutdanningen. Vår bedrift har 2 næringstakstmenn som utover dette har sertifisering REV-Recognised European Valuer som hittil et fåtall i Norge innehar.