Verdi- og lånetakst

Verditaksering for salg, lånefinansiering samt refinansiering av boliger, næringsbygg og bedrifter. Vi gjennomfører en grundig verditaksering for å gi et grunnlag for salgsverdi, låneverdi og antatt salgsverdi. Verditakstering fra Troms Takst innebærer:

  • Befaring og oppmåling av eiendommen
  • Opplysninger om eiendommen og bebyggelser
  • Beskrivelse og standard
  • Byggekostnader for eiendommens bygninger
  • Normal tomteverdi
  • Teknisk verditaksering, samt anbefalt låne- og salgsverdi

Skattetaksering

På oppdrag fra kommunen foretar vi verditaksering som grunnlag for å fastsette eiendomskatt – skattetaksering. Vi har erfaring fra fra skattetaksering på bygg, eiendommer, kraftlinjer, telelinjer og rettigheter/konsesjonsbestemmelser.

Boligsalgsrapport

Boligsalgssrapport er den beste garanti for en problemfri omsetning av boliger, og kan redusere konfliktnivået i forbindelse med overtagelse. En boligsalgsrapport er en utvidet tilstandsrapport som gir trygghet for både selger og kjøper. Uenigheter og forhold som erfaringsmessig ofte fører til konflikt, kan bli påpeket eller belyst i en boligsalgsrapport. Vi leverer en boligsalgsrapport etter en nøye befaring og en detaljert sjekkliste.

En boligsalgsrapport med verdi inneholder både tilstandskontroll og verditakst. Det er også mulig å bestille en boligsalgsrapprort uten verdiansettelse.

Kontakt oss for en boligsalgsrapport.

Eierskifterapporter

Eierkifterapport skal gi en oversikt over eiendommens tekniske tilstand. Den er er dokument hvor synlige og vesentlige skader, feil eller mangler ved eiendommen anmerkes.

Troms Takst utarbeider en eierskifterapport der vi kartlegger omfang, årsak og sammenhengen på mangler og skader, basert på en visuell besiktigelse. Dersom det er mistanke om fukt eller råte, kan vi også foreta fuktmålinger. Rapporten er ikke en verdikonklusjon, og belyser heller ikke normal slitasje, elde eller mindre kosmetiske forhold.

En eierskifterapport anbefales av de som skal selge eiendom, for i størst mulig grad å sikre seg mot overraskelser og reklamasjoner. Rapporten må også ses i sammenheng med «Egenerklæring for selger». Denne egenerklæringen har til hensikt å fange opp mangler eller skader som ikke kan besiktiges av en takstmann.

Eierskifterapporten er en tilstandsrapport etter NS 3424 – Nivå 1 – og må ikke forveksles med en Tilstands- og tiltaksrapport etter NS 3424 – Nivå 2 – som er langt mer omfattende og tidkrevende. Dersom boligen er i en spesielt dårlig forfatning, bør det vurderes en Tilstandsrapport.

Verdivurdering

Troms Takst AS kan tilby verdivurdering av boligen/ leiligheten din.

Hva bruker man da verdivurdering til? En verdivurdering kan brukes som dokumentasjon ved lån eller til å gi deg et grunnlag for hva boligen din er verd og hva du har til disposisjon av midler hvis du skal kjøpe ny bolig.

Tilstandsrapport

Tilstandskontroller av boliger og næringsbygg med formål for en detaljert beskrivelse av den tekniske og vedlikeholdsmessige tilstanden. En tilstandsrapport er basert på en langt grundigere undersøkelse enn en takst. I en tilstandsrapport vil feil og mangler dokumenteres.

Fuktmålinger, råte og soppkontroll, og tilstand på matrialet, teknisk og bygg, er vestenlige elementer som blir belyst i en tilstandsrapport.

Forhåndstakst

Dette er en forhåndsvurdering av et eiendomsprosjekt, (nybygg, tilbygg, større rehabilitering o.l.) som er under oppføring eller ikke er påbegynt.
Hensikten er å ansette markedsverdien ved prosjektets ferdigstillelse.

Taksten baserer seg på tegninger og/eller beskrivelser, offentlige planer og forutsetter at prosjektet gjennomføres som beskrevet i takstrapporten, og brukstillatelse blir gitt.

De oppførte verdier er en forsiktig forhåndsvurdering. Normalt vil endringer i prosjektet og markedet gjøre at en forhåndstakst ikke er et endelig takstresultat.

Det er vanligvis banker og andre finansinstitusjoner krever som forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen (byggelån e.l.) i forbindelse med det aktuelle prosjektet.